Onze troeven

Een grote stap …. de eerste keer naar school. Alles is nieuw, … weg bij mama en papa, een nieuw omgeving, nieuwe mensen, veel andere kinderen, …. Dit geeft heel wat emoties bij de kleintjes. We verkleinen deze stap door een ‘zachte landing’ te organiseren.

Bij de start van een schooldag brengen de ouders, grootouders of de begeleiders van de buitenschoolse opvang ‘Knipoogje’ de peutertjes rechtstreeks naar de klas. Ze worden ontvangen door hun juf en kunnen onmiddellijk spelen in hun klas. Ze moeten niet wachten op de grote speelplaats tot de bel gaat. Dit neemt heel wat spanning en verdriet weg bij deze jonge kinderen. De ‘zachte landing’ geeft ook de kans aan ouders om even met de juf te praten. Deze manier van werken bevordert het welbevinden van deze jonge kinderen.

Een middagdutje in de slaapklas door de allerkleinste, doet wonderen … De peuters doen veel nieuwe indrukken en emoties op wat veel energie vraagt. De hele dag ontdekken, experimenteren, spelen en bewegen kan voor deze jonge kinderen erg vermoeiend zijn. Daarom bieden wij de oplossing van een ‘slaapklasje’ aan. Zo schenken wij geborgenheid en wordt de overstap van thuis naar school minder groot.

Onze slaapklas is volledig vrijblijvend. We vragen de ouders om wekelijks op maandag via het maaltijdbriefje in te tekenen voor de week die volgt. Er wordt 1.50€ per dag aangerekend wat verrekend wordt op de maandelijkse schoolfactuur. 

De kinderen gaan onder begeleiding van onze kinderverzorgster Katrien om 13:00 naar de slaapklas. Een aantal leerlingen van de derde graad helpen een handje mee om de peutertjes klaar te maken en in bed te stoppen. Katrien houdt toezicht en om 14:15 worden de kinderen terug wakker gemaakt zodat ze kunnen aansluiten bij de speeltijd en het klasgebeuren.

Ieder kind heeft zijn eigen bedje, deken, kussen en opbergdoos waar kledij, schoenen, luiers, fopspeen en knuffel in opgeborgen worden. In een schriftje kunt u volgen of uw kapoen geslapen heeft of niet.

In ons slaapklasje kunnen er 7 tot 10 kindjes slapen. Wanneer de slaapklas volzet is maken de oudste kleuters plaats voor de jongere peutertjes die nood hebben aan een middagdutje.

Met onze slaapklas willen wij de kans bieden om de kleintjes even tot rust te laten komen. Niet alle kinderen hebben hier nog nood aan, vandaar het vrije aanbod.

We zijn een landelijk gelegen school en daar willen we ook gebruik van maken. Buiten spelen in een groene omgeving is een mooie troef om de kinderen te laten ontwikkelen.

We hebben een ‘groene kleuterspeelplaats’, een speeltuin en een groot grasveld waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

In de derde kleuterklas starten we in januari met ‘Pennenstreken’. We gebruiken hiervoor ‘de koninklijke doos’ van uitgeverij Zwijsen.

De klasgroep wordt in twee groepen verdeeld. De ene groep werkt rond alle groot-motorische bewegingen in voorbereiding naar de fijne motoriek. Alle bewegingen en oefeningen worden in het groot aangeboden (A3 formaat, met krijt op de speelplaats, …). In de andere groep wordt er gewerkt rond de fijne motoriek aan de hand van de schrijfboekjes van Pennenstreken.

De kleuters ontwikkelen hun schrijfmotoriek op een speelse manier aan de hand van verhalen, bewegingsoefeningen en schrijfoefeningen. Als voorbereiding op het schrijven in het eerste leerjaar.

 

We streven naar een leer- en ontwikkelingsklimaat waar we de kinderen willen ‘zin geven’, prikkelen en inspireren om dingen te leren. We zorgen voor een zo breed en rijk mogelijk aanbod om de kinderen in aanraking te brengen met de vele aspecten van de samenleving waarin ze opgroeien.
Het aanbieden van een ‘stevige basis’ krijgt een belangrijke rol in ons onderwijsaanbod.

Dit doen we door gericht te werken aan de eindtermen van de ‘Vlaamse Gemeenschap’ die een leidraad zijn om kwalitatief onderwijs aan te bieden. 

Onze kernwoorden uit onze visie:
‘kwaliteit – dynamiek – samen – doen – welbevinden – wijs’, geven een beeld van wat wij verstaan onder ‘een stevige basis’. (zie ‘onze visie’)

We kiezen er bewust voor om een goede basis van kennis en vaardigheden aan te bieden. Dit om alle talenten en mogelijkheden van elk kind te prikkelen en te helpen ontwikkelen. Gericht leren studeren, zelfsturing en zelfstandig leren werken zijn hierbij belangrijke factoren

 

Later meer…

Zoals te lezen staat in ons pestactieplan investeren we als school in het leren omgaan met elkaar. 

Respect voor een ander, elkaar helpen, … maar ook samen plezier maken. 

Elk jaar worden er een aantal klasoverschrijdende activiteiten georganiseerd doorheen de kleuterschool en de lagere school. 

Foto: Het vijfde leerjaar speelt (drie keer op een jaar) gezelschapsspelletjes met de kleuters van de tweede kleuterklas. Dit is maar één van de vele voorbeelden. 

We ervaren dat klasoverschrijdende activiteiten voor alle kinderen een meerwaarde biedt voor het elkaar leren kennen en respectvol omgaan met elkaar. 

Onze doelstelling:

DE KLEINTJES LEREN VAN DE GROTE EN OMGEKEERD. 

SAmen SCHOol MAken!

Ons schoolproject rond sociale vaardigheden. Dit jaar werken we rond het boek ‘Geluk voor kinderen’, waarin het gaat over de geluksvogels. Elke trimester worden er twee geluksvogels voorgesteld aan de kinderen. Het thema wordt telkens meegenomen naar de klas om er verder mee aan de slag te gaan.

Het thema wordt uitgewerkt op niveau van het kleuter en de eerste graad. De tweede en derde graad krijgen een aangepaste voorstelling op hun niveau.

De geluksvogels worden telkens gevisualiseerd aan een boom die op  de kleuterspeelplaats staat. Ook in de klas zijn de aangebrachte vogels terug te vinden met eenbijhorende spreuk. Zo wordt het thema betrokken bij het klasgebeuren.

In het teken van SASCHOMA organiseren we de laatste week van de maand telkens een speelweek. Tijdens deze week mogen de kinderen speelmaterialen meebrengen rond het thema van die week. Hierdoor leren de kinderen samenspelen, delen en plezier beleven op een gevarieerde en respectvolle manier.

Later meer…

Kleuter:

Tijdens de bewegingsmomenten in de kleuterklas wordt er gewerkt aan de totale ontwikkeling van de kinderen. Fietsen, bewegen op kleutertoestellen, spelen met allerlei materialen op de speelplaats, … biedt deze hen heel wat kansen. Zowel in de klas, in de turnzaal en op de speelplaats worden de kinderen geprikkeld om te bewegen.

Elke kleuterklas krijgt wekelijks twee uur bewegingsles van de turnjuf. Aan de hand van een doordacht jaarplan werken we aan alle domeinen van de bewegingsopvoeding.

In de derde kleuterklas gaan de kleuters maandelijks één keer zwemmen. De kleuters krijgen zweminitiatie van de turnjuf en van de klasjuf. Op deze manier willen we de overgang naar het schoolzwemmen in de lagere school vlotter laten verlopen. 

 

Lager:

In de lagere school sporten we wekelijks, liefst zoveel mogelijk buiten. De kinderen maken kennis met het volledige aanbod van alle domeinen van de bewegingsopvoeding.

Om de week gaat elke klas zwemmen. Op het einde van het schooljaar kunnen de kinderen elk op hun eigen niveau een zwembrevet behalen.

Bewegen is voor iedereen heel belangrijk. Naast de vaste turnlessen willen we de kinderen extra kans geven tot bewegen. Daarom nemen we als school regelmatig deel aan de SVS-activiteiten op woensdagnamiddag. Dit gebeurt telkens onder begeleiding van de turnleerkracht en/of een andere leerkracht. We vinden het belangrijk om de kinderen die hier vrijblijvend aan deelnemen in de kijker te zetten. De maandag volgend op de sportactiviteit geeft meester Robbert een verslagje op de speelplaats voor alle kinderen van de lagere school. De kinderen die deelnamen worden extra in de kijker gezet en de resultaten worden uitgehangen op de speelplaats. Kinderen die regelmatig deelnemen aan de SVS-activiteiten krijgen ook een SVS-medaille op hun bewegingsrapport.

Op onze speelplaats kunnen de kinderen netbal spelen, voetballen, vrij spelen, …

Jaarlijks organiseren we een sportdag voor de kleuterafdeling en voor het lager. 

Doelstelling:

EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM.

Wij organiseren voor alle klassen van de lagere school technieklessen in de techniekklas. In deze ruimte is er voldoende plaats en materiaal voorzien om de kinderen zelf ervaringen te laten beleven i.v.m. techniek. Het gaat niet alleen om kennis opdoen maar ook om vaardigheden rond techniek te ontdekken door de toepassingen. Deze lessen worden gegeven door Mr. Robbert met ondersteuning van de klasleerkracht waardoor alles vlot en veilig verloopt.

Het gebruik van de computer is niet meer weg te denken. Wij hebben er bewust voor gekozen om de opleiding van ‘Typtop’ (dactylo) op te nemen in het lessenpakket van het vierde leerjaar.

Onder leiding van de leerkracht oefenen de leerlingen een aantal weken intensief om dit onder de knie te krijgen. Het programma wordt meegegeven naar huis, zodat de kinderen thuis verder kunnen oefenen. We streven er naar dat zoveel mogelijk leerlingen hun ‘typtop-diploma’ behalen in het vierde leerjaar. Elk kind kan dit op zijn eigen tempo behalen. 

De media en digitalisering is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. We willen onze kinderen hier dan ook op een gezonde en evenwichtige manier op voorbereiden.

KLEUTER:

In de tweede en derde kleuterklas zijn er twee computers aanwezig in de klas, waarop de kinderen tijdens speelmomenten ervaringen en vaardigheden opdoen. Het aanleren van de vaardigheden zoals het hanteren van een muis tot het spelen van denkspelletjes en genieten van luisterverhalen is een mooie verantwoorde kennismaking voor de kleuters. We kiezen er bewust voor om in de kleuterklas niet te werken met tablets.

LAGER:

De digitale beamers zijn een meerwaarde bij het lesgeven. Heel wat informatie die op het internet te vinden is, wordt op een correcte manier gebruikt in de les als extra aanvulling. We werken met bordboeken die gekoppeld zijn aan onze methoden. Op die manier kunnen de kinderen de lessen vlot volgen. De leerlingen krijgen een overzichtelijke houvast tijdens de lessen. Dit alles bevordert het leerklimaat en zo sluiten we dicht aan bij de leefwereld van de leerlingen. De leerlingen van de derde graad leren op een veilige en verantwoorde manier omgaan met internet.

THUIS:

Iedere ouder kiest en beslist zelf hoe er thuis wordt omgegaan met de digitale media. Er bestaat hier geen ‘handleiding’ voor. We vinden het wel belangrijk dat leerlingen dit op een veilige en verantwoorde manier leren gebruiken. Niet enkel op school maar ook thuis.

Alle leerlingen van onze lagere school krijgen een inlogcode mee naar huis om het educatieve programma ‘KWEETET’ (Die Keure) thuis te gebruiken. Dit is een platform waarop de kinderen digitaal de aangeleerde leerstof kunnen inoefenen. De leerkracht kan op dit platform extra ‘oefenhuistaken’ plaatsen. Er is ook een mogelijkheid om vrij te oefenen. Tijdens het digitaal oefenen van de leerstof op Kweetet verdienen de kinderen ‘kwintons’, waarmee ze educatieve spelletjes kunnen spelen op dit platform.

We leren onze leerlingen de nodige vaardigheden aan zodat ze zich op een zelfstandige en veilige manier in het verkeer kunnen bewegen.

Hoe je je moet gedragen in het verkeer als voetganger of als fietser wordt stapsgewijs aangeleerd.

We vinden het dan ook belangrijk om deel te nemen aan een aantal  activiteiten.

  • Strapdag

Op deze dag, begin september, organiseren we voor de kinderen van de eerste graad een wandeling in Sint-Joris. De kinderen leren op een veilige manier oversteken. De leerlingen van de tweede en derde graad leren veilig fietsen in Sint-Joris. In de klas maken ze kennis met het fietstraject en worden alle verkeerssituaties en verkeersborden besproken.

  • Fluo-hesje

In de donkere maanden willen we alle kinderen en leerkrachten van onze school stimuleren om zichtbaar te zijn in het verkeer. Vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie is iedereen verplicht om het fluo-hesje van onze school te dragen. Deze fluo-hesjes worden aangeboden door het oudercomité en de school. Wanneer een klas altijd in orde is, organiseert de klasleerkracht een leuke activiteit of initiatief als ‘beloning’. We willen dit als groepsgebeuren stimuleren. Samen zorgen voor elkaar. 

  • Dode hoek

Deze activiteit wordt georganiseerd voor de leerlingen van het vijfde leerjaar. De kinderen leren bij de politie de gevaren van de ‘dode hoek’ kennen en hoe ze moeten handelen in deze situatie.

  • Grote verkeerstoets

De kinderen van het vijfde leerjaar nemen deel aan de ‘grote verkeerstoets’.

  • Uitstap met de fiets

In de derde graad gaan de kinderen regelmatig op uitstap met de fiets. Dit zijn momenten waarbij veilig fietsen in groep en omgaan met het verkeer aangeleerd worden. De leerlingen dragen altijd een fluo-hesje en we motiveren het dragen van de fietshelm.

 

Elk jaar genieten alle klassen van een theatervoorstelling ingericht door de cultuurdienst van Beernem.

De kinderen kennis maken met theater en cultuur. Ook in de klas wordt hier af en toe rond gewerkt in muzische opvoeding.

Foto: ‘Kunstival’ (schoolfeest 2017-2018)

We zijn trots op ons MOS-label. Onze kleuterspeelplaats heeft een ‘groene’ speeltuin waar de kleutertjes tijdens elk speelmoment (indien het niet regent) kunnen genieten van de natuurlijke speelelementen die aanwezig zijn in deze speeltuin.