Onze troeven

Een grote stap …. de eerste keer naar school. Alles is nieuw, … weg bij mama en papa, een nieuw omgeving, nieuwe mensen, veel andere kinderen, …. Dit geeft heel wat emoties bij de kleintjes. We verkleinen deze stap door een ‘zachte landing’ te organiseren.

Bij de start van een schooldag brengen de ouders, grootouders of de begeleiders van de buitenschoolse opvang ‘Knipoogje’ de peutertjes rechtstreeks naar de klas. Ze worden ontvangen door hun juf en kunnen onmiddellijk spelen in hun klas. Ze moeten niet wachten op de grote speelplaats tot de bel gaat. Dit neemt heel wat spanning en verdriet weg bij deze jonge kinderen. De ‘zachte landing’ geeft ook de kans aan ouders om even met de juf te praten. Deze manier van werken bevordert het welbevinden van deze jonge kinderen.

Een middagdutje in de slaapklas door de allerkleinste, doet wonderen … De peuters doen veel nieuwe indrukken en emoties op wat veel energie vraagt. De hele dag ontdekken, experimenteren, spelen en bewegen kan voor deze jonge kinderen erg vermoeiend zijn. Daarom bieden wij de oplossing van een ‘slaapklasje’ aan. Zo schenken wij geborgenheid en wordt de overstap van thuis naar school minder groot.

Onze slaapklas is volledig vrijblijvend. We vragen de ouders om wekelijks op maandag via het maaltijdbriefje in te tekenen voor de week die volgt. Er wordt 1.50€ per dag aangerekend wat verrekend wordt op de maandelijkse schoolfactuur. 

De kinderen gaan onder begeleiding om 12:15 naar de slaapklas. Een aantal leerlingen van de derde graad helpen een handje mee om de peutertjes klaar te maken en in bed te stoppen. Een vaste begeleider houdt toezicht en als de kinderen wakker zijn, kunnen ze terug aansluiten bij het klasgebeuren.

Ieder kind heeft zijn eigen bedje, deken, kussen en opbergdoos waar kledij, schoenen, luiers, fopspeen en knuffel in opgeborgen worden. In een schriftje kunt u volgen of uw kapoen geslapen heeft of niet.

In ons slaapklasje kunnen er 7 tot 10 kindjes slapen. Wanneer de slaapklas volzet is maken de oudste kleuters plaats voor de jongere peutertjes die nood hebben aan een middagdutje.

Met onze slaapklas willen wij de kans bieden om de kleintjes even tot rust te laten komen. Niet alle kinderen hebben hier nog nood aan, vandaar het vrije aanbod.

We zijn een landelijk gelegen school en daar willen we ook gebruik van maken. Buiten spelen in een groene omgeving is een mooie troef om de kinderen te laten ontwikkelen.

We bouwen op dit moment een ‘groene speelplaats’ met een speeltuin waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

In alle kleuterklassen werken we doorheen het schooljaar met ‘Krullenbol’. Deze methode voor voorbereidend schrijven doorloopt het ontwikkelingsproces om tot schrijven te komen.

Alle bewegingen en oefeningen worden in het groot aangeboden (A3 formaat, met krijt op de speelplaats, …). 

De kleuters ontwikkelen hun schrijfmotoriek op een speelse manier aan de hand van verhalen en bewegingsoefeningen. Als voorbereiding op het schrijven in het eerste leerjaar.

We streven naar een leer- en ontwikkelingsklimaat waar we de kinderen willen ‘zin geven’, prikkelen en inspireren om dingen te leren. We zorgen voor een zo breed en rijk mogelijk aanbod om de kinderen in aanraking te brengen met de vele aspecten van de samenleving waarin ze opgroeien.
Het aanbieden van een ‘stevige basis’ krijgt een belangrijke rol in ons onderwijsaanbod.

Dit doen we door gericht te werken aan de eindtermen van de ‘Vlaamse Gemeenschap’ die een leidraad zijn om kwalitatief onderwijs aan te bieden. 

 

Onze kernwoorden uit onze visie:
‘kwaliteit – dynamiek – samen – doen – welbevinden – wijs’, geven een beeld van wat wij verstaan onder ‘een stevige basis’. (zie ‘onze visie’)

We kiezen er bewust voor om een goede basis van kennis en vaardigheden aan te bieden. Dit om alle talenten en mogelijkheden van elk kind te prikkelen en te helpen ontwikkelen. Gericht leren studeren, zelfsturing en zelfstandig leren werken zijn hierbij belangrijke factoren

3 dagen lang vol leerzame en groepsbindende activiteiten. We bieden niet alleen een mix van sporten aan, maar nemen actief deel aan het spannende boerderijleven. En zo,… verlaten onze kinderen even het thuisfront om een nieuwe omgeving te absorberen, zelfredzaam te zijn en samen de handen uit de mouwen te steken.

Zoals te lezen staat in ons pestactieplan investeren we als school in het leren omgaan met elkaar. 

Respect voor een ander, elkaar helpen, … maar ook samen plezier maken. 

Elk jaar worden er een aantal klasoverschrijdende activiteiten georganiseerd doorheen de kleuterschool en de lagere school. 

Foto: Het vijfde leerjaar speelt (drie keer op een jaar) gezelschapsspelletjes met de kleuters van de tweede en/of derde kleuterklas. Dit is maar één van de vele voorbeelden. 

We ervaren dat klasoverschrijdende activiteiten voor alle kinderen een meerwaarde biedt voor het elkaar leren kennen en respectvol omgaan met elkaar. 

Onze doelstelling:

DE KLEINTJES LEREN VAN DE GROTE EN OMGEKEERD. 

SAmen SCHOol MAken!

Ons schoolproject rond sociale vaardigheden. Ieder jaar worden nieuwe thema’s aangebracht en voorgesteld. Het thema wordt telkens meegenomen naar de klas om er verder mee aan de slag te gaan.

Het thema wordt uitgewerkt op niveau van het kleuter en de eerste graad. De tweede en derde graad krijgen een aangepaste voorstelling op hun niveau. We werken bijvoorbeeld rond volgende thema’s:
-Thema geduld: “Elk om beurt, dan is er niemand die zeurt!”
-Thema samen conflicten oplossen: “Stop! Denk en los op!”

Aan de hand van kijkplaten worden telkens de thema’s gevisualiseerd. Ook in de klas vind je ze terug met een bijhorende spreuk. Zo wordt het thema betrokken bij het klasgebeuren.

In het teken van SASCHOMA organiseren we de laatste week voor de vakantie telkens een speelweek. Tijdens deze week mogen de kinderen speelmaterialen meebrengen rond het thema van die week. Hierdoor leren de kinderen samenspelen, delen en plezier beleven op een gevarieerde en respectvolle manier.

Elke Beernemse school mag 1 leerling uit het 5e en het 6e leerjaar afvaardigen om deel te nemen aan de kindergemeenteraad. Deze activiteit gaat door op woensdagnamiddag en wordt begeleid vanuit de gemeente. De afgevaardigden van elke school geven hun ideeën, problemen, aanvullende activiteiten,… door om zo de gemeente nog meer kindvriendelijk te maken.

De leerlingenraad is een vergadering die om de 6 weken plaatsvindt en waar 2 leerlingen vanaf leerjaar 4 zich vrijwillig voor mogen opgeven. Het doel is om samen de school nog leuker, beter,… te maken. De vertegenwoordigers brengen ideeën of voorstellen naar voor en samen kijken en bespreken we de haalbaarheid hiervan.

Kleuter:

Tijdens de bewegingsmomenten in de kleuterklas wordt er gewerkt aan de totale ontwikkeling van de kinderen. Fietsen, bewegen op kleutertoestellen, spelen met allerlei materialen op de speelplaats, … biedt deze hen heel wat kansen. Zowel in de klas, in de turnzaal en op de speelplaats worden de kinderen geprikkeld om te bewegen.

Elke kleuterklas krijgt wekelijks twee uur bewegingsles van de turnjuf. Aan de hand van een doordacht jaarplan werken we aan alle domeinen van de bewegingsopvoeding.

In de derde kleuterklas gaan de kleuters maandelijks één keer zwemmen. De kleuters krijgen zweminitiatie van de turnjuf en van de klasjuf. Op deze manier willen we de overgang naar het schoolzwemmen in de lagere school vlotter laten verlopen. 

Lager:

In de lagere school sporten we wekelijks, liefst zoveel mogelijk buiten. De kinderen maken kennis met het volledige aanbod van alle domeinen van de bewegingsopvoeding.

Om de week gaat elke klas zwemmen. Op het einde van het schooljaar kunnen de kinderen elk op hun eigen niveau een zwembrevet behalen.

Bewegen is voor iedereen heel belangrijk. Naast de vaste turnlessen willen we de kinderen extra kans geven tot bewegen. Daarom nemen we als school regelmatig deel aan de SVS-activiteiten op woensdagnamiddag. Dit gebeurt telkens onder begeleiding van de turnleerkracht en/of een andere leerkracht. We vinden het belangrijk om de kinderen die hier vrijblijvend aan deelnemen in de kijker te zetten. De maandag volgend op de sportactiviteit geeft meester Joren een verslagje op de speelplaats voor alle kinderen van de lagere school. De kinderen die deelnamen worden extra in de kijker gezet en de resultaten worden uitgehangen op de speelplaats. 

Op onze speelplaats kunnen de kinderen netbal spelen, voetballen, basketbal, vrij spelen, …

Jaarlijks organiseren we een sportdag voor de kleuterafdeling en voor het lager. 

Doelstelling:

EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM.

Het gebruik van de computer is niet meer weg te denken. Wij hebben er bewust voor gekozen om de opleiding van ‘picatypen’ (dactylo) op te nemen in het lessenpakket van het vierde leerjaar.

Onder leiding van de leerkracht oefenen de leerlingen een aantal weken intensief om dit onder de knie te krijgen. Het programma wordt meegegeven naar huis, zodat de kinderen thuis verder kunnen oefenen. We streven er naar dat zoveel mogelijk leerlingen hun diploma behalen in het vierde leerjaar. Elk kind kan dit op zijn eigen tempo behalen. 

De media en digitalisering is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. We willen onze kinderen hier dan ook op een gezonde en evenwichtige manier op voorbereiden.

KLEUTER:

In de tweede en derde kleuterklas zijn er twee computers aanwezig in de klas, waarop de kinderen tijdens speelmomenten ervaringen en vaardigheden opdoen. Het aanleren van de vaardigheden zoals het hanteren van een muis tot het spelen van denkspelletjes en genieten van luisterverhalen is een mooie verantwoorde kennismaking voor de kleuters. 

LAGER:

De digitale beamers zijn een meerwaarde bij het lesgeven. Heel wat informatie die op het internet te vinden is, wordt op een correcte manier gebruikt in de les als extra aanvulling. We werken met bordboeken die gekoppeld zijn aan onze methoden. Op die manier kunnen de kinderen de lessen vlot volgen. De leerlingen krijgen een overzichtelijke houvast tijdens de lessen. Dit alles bevordert het leerklimaat en zo sluiten we dicht aan bij de leefwereld van de leerlingen. De leerlingen van de derde graad leren op een veilige en verantwoorde manier omgaan met internet.

THUIS:

Iedere ouder kiest en beslist zelf hoe er thuis wordt omgegaan met de digitale media. Er bestaat hier geen ‘handleiding’ voor. We vinden het wel belangrijk dat leerlingen dit op een veilige en verantwoorde manier leren gebruiken. Niet enkel op school maar ook thuis.

Alle leerlingen van onze lagere school krijgen een inlogcode mee naar huis om het educatieve programma ‘KABAS’ (Die Keure) thuis te gebruiken. Dit is een platform waarop de kinderen digitaal de aangeleerde leerstof kunnen inoefenen. De leerkracht kan op dit platform extra ‘oefenhuistaken’ plaatsen. Er is ook een mogelijkheid om vrij te oefenen. Tijdens het digitaal oefenen van de leerstof op KABAS verdienen de kinderen ‘jetons’, waarmee ze educatieve spelletjes kunnen spelen op dit platform.
Ook krijgen deze leerlingen een code om zowel thuis als in de klas te oefenen op “calcupal”. Dit is een programma om leerlingen hun basis oefeningen tot 20 te automatiseren. De maal- en deeltafels worden op deze manier ook op een andere manier ingeoefend.

Digisprong

De digisprong zorgde ervoor dat we over i-pads en chromebooks beschikken. Dit geeft ons nog veel meer mogelijkheden om digitaal een stap vooruit te springen.

We leren onze leerlingen de nodige vaardigheden aan zodat ze zich op een zelfstandige en veilige manier in het verkeer kunnen bewegen.

Hoe je je moet gedragen in het verkeer als voetganger of als fietser wordt stapsgewijs aangeleerd.

We vinden het dan ook belangrijk om deel te nemen aan een aantal  activiteiten.

  • Strapdag

Op deze dag, begin september, organiseren we voor de kinderen van de eerste graad een wandeling in Sint-Joris. De kinderen leren op een veilige manier oversteken. De leerlingen van de tweede en derde graad leren veilig fietsen in Sint-Joris. In de klas maken ze kennis met het fietstraject en worden alle verkeerssituaties en verkeersborden besproken.

  • Fluo-hesje

In de donkere maanden willen we alle kinderen en leerkrachten van onze school stimuleren om zichtbaar te zijn in het verkeer. Vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie is iedereen verplicht om het fluo-hesje van onze school te dragen. Deze fluo-hesjes worden aangeboden door het oudercomité en de school. In de klas worden stickers uitgedeeld voor wie een fluo-hesje aan heeft. De spaarkaart gaat mee naar huis en ze kunnen hiermee leuke kortingen krijgen voor verschillende doeleinden. Ook organiseren we een fluodag. Op die dag is het de bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk fluo dragen.
Door deze verschillende activiteiten proberen we het fluo-hesje te stimuleren. Samen zorgen voor elkaar. 

  • Dode hoek

Deze activiteit wordt georganiseerd voor de leerlingen van het vijfde leerjaar. De kinderen leren bij de politie de gevaren van de ‘dode hoek’ kennen en hoe ze moeten handelen in deze situatie.

  • Grote verkeerstoets

De kinderen van het vijfde leerjaar nemen deel aan de ‘grote verkeerstoets’.

  • Uitstap met de fiets

In de derde graad gaan de kinderen regelmatig op uitstap met de fiets. Dit zijn momenten waarbij veilig fietsen in groep en omgaan met het verkeer aangeleerd worden. De leerlingen dragen altijd een fluo-hesje en we motiveren het dragen van de fietshelm.

 

Elk jaar genieten alle klassen van een theatervoorstelling ingericht door de cultuurdienst van Beernem.

De kinderen kennis maken met theater en cultuur. Ook in de klas wordt hier af en toe rond gewerkt in muzische opvoeding.

We maken verschillende uitstappen om zo de leerlingen heel wat bij te brengen.

Foto: ‘Uitstap Zonnebeke – 29 november 2021 in samenwerking met gemeente Beernem’

We zijn trots op ons MOS-label. Momenteel zijn wij een nieuwe school aan het bouwen. Daarin zit een groen stuk verwerkt. Wij kijken er naar uit!