Onze partners

CLB

Onze school vindt het belangrijk dat we kunnen samenwerken met alle participanten die bij het schoolgebeuren betrokken zijn. Het CLB is daar een belangrijk onderdeel van. We streven naar een eerlijke en open samenwerking. https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

 • De school en het CLB hebben een gezamenlijk samenwerkingscontract dat de aandachtspunten voor de leerlingbegeleiding vastlegt.
 •  Contactpersoon voor onze school: Karel Gobert.
 • Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • De school gaat altijd eerst in gesprek met de ouders en vraagt toestemming om het CLB in te schakelen. Dit zal niet gebeuren zonder toestemming van de ouders. Na toestemming zal het CLB de begeleiding of een traject opstarten.
 • Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
  • De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.  
  • Collectieve medische contactmomenten.
  • Preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
 • Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.
 • Het CLB maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. De ouders krijgen op dit moment ook een infobrochure van het CLB. Onze ouders krijgen ook informatie tijdens een eerste contactmoment in de eerste kleuterklas. In het heen en weer schriftje (kleuter) en in de schoolagenda van de leerlingen wordt er een gele informatiesticker gekleefd van het CLB. Op deze manier kunnen alle ouders de contactgegevens van het CLB altijd snel vinden.
 • De regering kan het CLB verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.
 • Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.
 • Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.
 • Het CLB heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is. De school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het CLB krijgt toegang tot inzage van het digitaal leerlingvolgsysteem. Er worden enkel leesrechten in de leerlingendossiers van de school toegekend aan het CLB.
 • Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over deze leerling op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier.   

Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Bernedam / Karel de Goede.
 
Binnen deze scholengemeenschap wordt er samengewerkt op gebied van veiligheid en preventie, personeelsbeleid, zorgbeleid,…